Skip to main content

Καταστατικό

Συστήνεται στην Αθήνα σωματείο ως Εθνικό Τμήμα – Μέλος της Διεθνούς Ενώσεως Αντισεισμικής Μηχανικής (International Association for Earthquake Engineering – I.A.E.E.) που εδρεύει στο Τόκιο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αντισεισμικής Μηχανικής (European Association for Earthquake Engineering – E.A.E.E.), που εδρεύει στην πόλη του εκάστοτε Γενικού Γραμματέα της Ενώσεως.

Αρθρο 1ο

Επωνυμία
Το σωματείο έχει την επωνυμία Ελληνικό Τμήμα Αντισεισμικής Μηχανικής και τον διακριτικό τίτλο Ε.Τ.Α.Μ..Στο εξωτερικό ή στις σχέσεις του σωματείου με αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα χρησιμοποιείται η απόδοση στα αγγλικά της ανωτέρω επωνυμίας, ήτοι Hellenic Society for Earthquake Engineering- H.S.E.E..

Αρθρο 2ο

Έδρα
Έδρα του Τμήματος ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων, όπου βρίσκονται τα κεντρικά γραφεία του ΤΕΕ στην οδό Νίκης 4, ΤΚ 10248.
Το Τμήμα με ομόφωνη απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής μπορεί να ιδρύσει γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του Εξωτερικού.

Αρθρο 3ο

Σκοπός
Σκοπός του Ε.Τ.Α.Μ. είναι :

 • (α) Η συνεργασία με τις ως άνω αναφερόμενες Διεθνείς Οργανώσεις, των οποίων αποτελεί μέλος σύμφωνα με τα καταστατικά τους.
 • (β) Η συνεργασία με τα Εθνικά τμήματα των Οργανώσεων αυτών, μέσω ανταλλαγής πληροφοριών, επισκέψεων κ.τ.λ.
 • (γ) Η προώθηση της ανάπτυξης και εφαρμογής της επιστήμης και της τεχνολογίας στον Τομέα της Αντισεισμικής Μηχανικής στη χώρα μας, μέσω διενέργειας ερευνών, δημοσιεύσεων εργασιών, συνεργασίας με Πανεπιστήμια και άλλους φορείς, τηρήσεως βιβλιοθήκης και αρχείου συναφούς θεματολογίας, οργανώσεως συνεδρίων, σεμιναρίων, διαλέξεων κ.τ.λ.
 • (δ) Η επίσημη συμμετοχή στα διεθνή συνέδρια Αντισεισμικής Μηχανικής και η διοργάνωση των αντιστοίχων συνεδρίων στην Ελλάδα.
 • (ε) Η συμβολή στην ανανέωση ή συμπλήρωση του Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού, όποτε παρίσταται η σχετική ανάγκη, και η εν γένει συμβολή στην μείωση του σεισμικού κινδύνου.
 • (στ) Η προαγωγή του πνεύματος συνεργασίας και προστασίας του επιστημονικού και επαγγελματικού κύρους των μελών του Ε.Τ.Α.Μ. και όλων των Μηχανικών – μελών του Τ.Ε.Ε., μέσω της από κοινού αντιμετωπίσεως θεμάτων που σχετίζονται με την αντισεισμική μηχανική.
 • (ζ) Η επιλογή και η διαπίστευση εκπροσώπων στην Ι.Α.Ε.Ε. και στην Ε.Α.Ε.Ε., όπως και μελών για τη στελέχωση των ομάδων εργασίας (work groups) των οργανισμών αυτών.
 • (η) Κάθε άλλη δραστηριότητα που αφορά την Αντισεισμική Μηχανική από επιστημονική άποψη (θεωρητική ή εφαρμογής), μέσα στα καθοριζόμενα από το Τ.Ε.Ε., την Ι.Α.Ε.Ε. και την Ε.Α.Ε.Ε. πλαίσια.

Αρθρο 4ο

Μέλη – Εκπροσώπηση – Δικαιώματα – Υποχρεώσεις – Ευθύνες

4.1 Ως τακτικά μέλη του Ε.Τ.Α.Μ. εγγράφονται οι Πολιτικοί Μηχανικοί μέλη του Τ.Ε.Ε. που:

  • (α) έχουν μία (1) τουλάχιστον δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό σχετική με θέματα Αντισεισμικής Μηχανικής, είτε
  • (β) έχουν μία (1) τουλάχιστον συμμετοχή με ανακοίνωση σε συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής που έχει οργανωθεί από το Τ.Ε.Ε., την Ι.Α.Ε.Ε. ή την Ε.Α.Ε.Ε., ή σε άλλα αναλόγου κύρους συνέδρια, είτε
  • (γ) έχουν αποδεδειγμένη δεκαετή εμπειρία στο αντικείμενο του Ε.Τ.Α.Μ. με αντισεισμικές μελέτες.
  • Επίσης, δικαίωμα εγγραφής έχουν και Μηχανικοί άλλων ειδικοτήτων που είναι μέλη του Τ.Ε.Ε. ή Σεισμολόγοι, που έχουν δεκαετή τουλάχιστον ειδική πείρα επί θεμάτων Αντισεισμικής Μηχανικής ή Τεχνικής Σεισμολογίας και έχουν μία (1) τουλάχιστον συμμετοχή με ανακοίνωση, σε συνέδριο Αντισεισμικής Μηχανικής που έχει οργανωθεί από το Τ.Ε.Ε., την Ι.Α.Ε.Ε. ή την Ε.Α.Ε.Ε., ή σε άλλο αναλόγου κύρους συνέδριο, ύστερα από αίτησή τους και αιτιολογημένη απόφαση των παρόντων μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής.

 

4.2 Για την εγγραφή απαιτείται η υποβολή από τον ενδιαφερόμενο σχετικής αίτησης προς την Εκτελεστική Επιτροπή, που συνοδεύεται από έγγραφα που αποδεικνύουν τη δυνατότητα συμμετοχής του στο σωματείο σύμφωνα με την παράγραφο 4.1 του παρόντος.

Εκ της υποβολής της αίτησης τεκμαίρεται πλήρης γνώση και αποδοχή από τον αιτούντα του παρόντος Καταστατικού.
Η απόφαση λαμβάνεται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής, ύστερα από ουσιαστική κρίση.
Στο Ε.Τ.Α.Μ. είναι δυνατή η εγγραφή μέλους που πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 4.1., έπειτα από αιτιολογημένη εισήγηση μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής και σχετική ομόφωνη απόφαση της επιτροπής αυτής.
Για την διαγραφή των μελών μετά από γραπτή αίτησή τους ή μετά από πενταετή παντελώς ανενεργή παραμονή τους ως μελών, αποφασίζει η Εκτελεστική Επιτροπή.
Η απόφαση αυτή λαμβάνεται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής.
Για την εγγραφή ή την διαγραφή μέλους αποφασίζει σε δεύτερο και τελευταίο βαθμό, έπειτα από ένσταση του ενδιαφερομένου, η αμέσως επόμενη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση.

4.3 Τα μέλη μεταξύ τους έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις.
Ειδικότερα ως προς τις υποχρεώσεις, κάθε μέλος έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται πλήρως προς τους νόμους, το παρόν καταστατικό, τις σύννομες αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής και της Γενικής Συνέλευσης.
Τα μέλη δικαιούνται να λαμβάνουν γνώση των τηρουμένων, υπό του Τμήματος, βιβλίων περιουσίας, μητρώου, εισπράξεων και πληρωμών, να παίρνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις.
Τα μέλη έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν, να εκλέγουν και να εκλέγονται.
Μέλη που καθυστερούν την καταβολή των εισφορών που οφείλουν στερούνται των δικαιωμάτων τους να ψηφίζουν, να εκλέγουν ή να εκλέγονται.

4.4 Τα μέλη καταβάλλουν ετήσια συνδρομή ύψους είκοσι πέντε (25) ευρώ, υποκείμενη σε τροποποίηση μετά από σχετική απόφαση της Ε.Ε..

4.5. Επιστήμονες εγνωσμένου κύρους και εξαιρετικά μεγάλης συμβολής στο αντικείμενο του σωματείου, ανακηρύσσονται επίτιμα μέλη με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μετά από ομόφωνη εισήγηση της Εκτελεστικής Επιτροπής.

Αρθρο 5ο

Γενική Συνέλευση
Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Τμήματος.

Συγκροτείται από όλα τα μέλη του ΕΤΑΜ.
Συνέρχεται ως τακτική μία φορά το χρόνο, κατά το διάστημα Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου. Συνέρχεται ως έκτακτη, όποτε η Εκτελεστική Επιτροπή το κρίνει αναγκαίο ή όποτε υποβληθεί προς αυτήν αίτηση, με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, υπογεγραμμένη τουλάχιστον από το 1/8 των μελών.
Αν η Εκτελεστική Επιτροπή δεν συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέσα σε είκοσι ημέρες από την κατάθεση της αίτησης, η Γενική συνέλευση μπορεί να συγκληθεί από επιτροπή που αντιπροσωπεύει τους αιτούντες.
Η Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία, όταν συγκεντρώνει περισσότερα από το 50% των μελών.
Σε περίπτωση ελλείψεως απαρτίας κατά την πιό πάνω πρώτη συγκέντρωση της Γ.Σ., αυτή επανασυγκαλείται εντός τακτής προθεσμίας (όχι πριν παρέλθουν επτά ημέρες, πάντως δε όχι αργότερα από 21 ημέρες), και θεωρείται, ότι έχει απαρτία, όταν συγκεντρώνει περισσότερα από το 25% των μελών.
Εάν και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γ.Σ. επανασυγκαλείται εντός τακτής προθεσμίας (όχι πριν παρέλθουν άλλες επτά ημέρες, πάντως δε όχι αργότερα από 21 ημέρες) και θεωρείται ότι έχει απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων.

Η Γενική Συνέλευση έχει τις εξής αρμοδιότητες :

 • α) Εκλέγει την Εκτελεστική Επιτροπή και την Εξελεγκτική Επιτροπή και απαλλάσσει την Εκτελεστική Επιτροπή και τα μέλη της από τις ευθύνες τους.
 • β) Ανακηρύσσει κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής επίτιμα μέλη και αποφασίζει περί διαγραφής μελών, σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος.
 • γ) Εκλέγει τον Εθνικό Εκπρόσωπο στην Διεθνή Ένωση Αντισεισμικής Μηχανικής ( Ι.Α.Ε.Ε.) και τον Εθνικό Εκπρόσωπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση Αντισεισμικής Μηχανικής (Ε.Α.Ε.Ε.), εφόσον έχει λήξει η θητεία τους.
 • Ο Εθνικός Εκπρόσωπος στις παραπάνω δύο Ενώσεις μπορεί να είναι το ίδιο πρόσωπο. Η εκλογή γίνεται με τους περιορισμούς και για όση θητεία προβλέπει το Καταστατικό της Ι.Α.Ε.Ε. και της Ε.Α.Ε.Ε.
 • δ) Τροποποιεί και συμπληρώνει το Καταστατικό.
 • Προκειμένου να γίνει τροποποίηση ή συμπλήρωση, πρέπει το θέμα να έχει κοινοποιηθεί σε όλα τα μέλη και στην Διοίκηση του Τ.Ε.Ε. τουλάχιστον δύο (2) μήνες νωρίτερα, η δε λήψη αποφάσεων γίνεται με απαρτία υποχρεωτικά 50% και με πλειοψηφία μεγαλύτερη των 3/4 των παρόντων.
 • ε) Αποφασίζει τελεσίδικα επί παντός θέματος εσωτερικής φύσεως του Ε.Τ.Α.Μ.
  στ) Αποφασίζει περί της διαλύσεως του Ε.Τ.Α.Μ., σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος.

Αρθρο 6ο

Διοίκηση – Εκπροσώπηση

6.1 Η διοίκηση, διαχείριση και διεύθυνση των εταιρικών υποθέσεων ανατίθεται στην Εκτελεστική Επιτροπή.

Η Εκτελεστική Επιτροπή (Ε.Ε.) αποτελείται από επτά (7) τακτικά μέλη και τέσσερα (4) αναπληρωματικά, τα οποία αντικαθιστούν κατά σειρά τα κωλυόμενα ή απόντα τακτικά μέλη. Τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) εκλέγονται κάθε τρία (3) χρόνια, κατά την διάρκεια τακτικής Γενικής Συνέλευσης, με μυστική ψηφοφορία.
Η ψηφοφορία πραγματοποιείται, κατόπιν απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΤΑΜ στο πλαίσιο της εκλογοαπολογιστικής συνέλευσης και δυνητικά σε συνδυασμό με έναν από τους παρακάτω τρόπους απομακρυσμένης ψηφοφορίας: (α) ηλεκτρονική (β) δια κάλπης σε επιλεγμένα Περιφερειακά Τμήματα του ΤΕΕ (γ) δια επιστολής που αποστέλλεται ταχυδρομικά. Η Ε.Ε. είναι υποχρεωμένη να καθορίσει το ακριβές πλαίσιο και τους όρους διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας και να το κοινοποιήσει στα μέλη του ΕΤΑΜ τουλάχιστον 3 μήνες προ της προβλεπόμενης εκλογοαπολογιστικής συνέλευσης καθώς και να μεριμνήσει για την υλοποίηση αυτής.
Τα αναπληρωματικά μέλη μετέχουν στις συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής, εφόσον όμως δεν αντικαθιστούν κάποιο τακτικό μέλος, δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.
Τα μέλη εκλέγουν μεταξύ τους, με μυστική ψηφοφορία, τον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους και τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία. Η Εκτελεστική Επιτροπή (Ε.Ε.) βρίσκεται σε απαρτία, αν είναι παρόντα πέντε (5) τουλάχιστον μέλη της.

6.2 Η ΕΕ έχει τις εξής αρμοδιότητες :

  • α) Υλοποιεί τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.
  • β) Προωθεί τον σκοπό του σωματείου, ο οποίος ορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος.
  • γ) Διατηρεί επαφή με τις οργανώσεις Ι.Α.Ε.Ε. και Ε.Α.Ε.Ε., σε συνεργασία με τους Εθνικούς Εκπροσώπους, όπως και με κάθε ομοειδή διεθνή και ελληνική οργάνωση.
  • δ) Λογοδοτεί κατ` έτος στη Γενική Συνέλευση, παρουσιάζοντας οικονομικό και διοικητικό απολογισμό.
  • ε) Αποφαίνεται επί της εγγραφής νέων μελών και εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την ανακήρυξη επίτιμων μελών.
  • στ) Προετοιμάζει τις Γενικές Συνελεύσεις.
  • ζ) Αποφασίζει και εισηγείται στο Τ.Ε.Ε. περί της οργάνωσης του γραφείου του Ε.Τ.Α.Μ.
  • η) Προπαρασκευάζει την διεξαγωγή συνεδρίων, σεμιναρίων, διαλέξεων, συζητήσεων κτλ, σε συνεργασία με το Τ.Ε.Ε.
  • θ) Αποφασίζει για την οργάνωση και στελέχωση επιτροπών, ομάδων εργασίας κτλ με γνώμονα την επιτυχέστερη προώθηση των σκοπών του Ε.Τ.Α.Μ.
  • ι) Μέσα στο πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου του 3ου έτους της θητείας της ορίζει την τακτική Γ.Σ. ενώπιον της οποίας λογοδοτεί.

6.3. Η Εκτελεστική Επιτροπή (Ε.Ε.) συνέρχεται τουλάχιστον ανά τρίμηνο.

Η σύγκληση γίνεται ύστερα από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου, που περιλαμβάνει την Ημερήσια Διάταξη, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν απʼτην συνεδρίαση.
Μέλος της Εκτελεστική Επιτροπής που απουσιάζει αναιτιολόγητα από τρείς (3) συνεχείς συνεδριάσεις ή από πέντε εντός του αυτού έτους είναι δυνατόν να αντικατασταθεί οριστικά από το πρώτο, κατά σειρά, αναπληρωματικό μέλος, ύστερα από απόφαση της ίδιας της Επιτροπής.
Επίσης, μέλη που τυχόν παραιτούνται αντικαθίστανται με αναπληρωματικά μέλη.

6.4 Τα πρακτικά της Εκτελεστικής Επιτροπής (Ε.Ε.) διαβάζονται και επικυρώνονται από τα μέλη κατά την επόμενη συνεδρίαση.
Η αλληλογραφία του σωματείου προς δημόσιους οργανισμούς και δημόσιες υπηρεσίες διεξάγεται μέσω του Τ.Ε.Ε.

6.5 Αμέσως μετά την εκλογή της η Εκτελεστική Επιτροπή συγκροτείται σε σώμα και εκλέγει Πρόεδρο, Αντιπροέδρους, Γενικό Γραμματέα και Ταμία με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

(α) Πρόεδρος:

  • i. Εκπροσωπεί το ΕΤΑΜ έναντι παντός νομικού ή φυσικού προσώπου ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου και ενώπιον όλων των Αρχών (διοικητικών και δικαστικών) του Ελληνικού Κράτους ή άλλων Κρατών, καθώς και ενώπιον Διεθνών Οργανισμών και των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ενωσης και το δεσμεύει με την υπογραφή του. Ενώπιον, όμως των Ι.Α.Ε.Ε. και Ε.Α.Ε.Ε. ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το ΕΤΑΜ μόνο σε συνεργασία με τους εκλεγμένους Εθνικούς Εκπροσώπους και το δεσμεύει με την συνυπογραφή με τους Εθνικούς Εκπροσώπους.
  • ii. Συγκαλεί την Γενική Συνέλευση και την Εκτελεστική Επιτροπή.
  • iii. Συντάσσει και εισηγείται την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων των δύο Οργάνων.
  • iv. Προεδρεύει στις συνεδριάσεις των δύο Οργάνων και εκτελεί τις αποφάσεις τους.
   Σε περιπτώσεις ισοψηφίας μεταξύ δύο προτάσεων, θεωρείται ότι ψηφίζεται η πρόταση υπέρ της οποίας έχει ταχθεί ο Πρόεδρος.
  • v. Διεξάγει την αλληλογραφία.
   Η αλληλογραφία με τις Ι.Α.Ε.Ε. και Ε.Α.Ε.Ε. γίνεται σε συνεργασία με τους εκλεγμένους εκπροσώπους και συνυπογράφεται απʼτον Πρόεδρο και τον Εθνικό Εκπρόσωπο. Κάθε εξερχόμενο κοινοποιείται και προς το Τ.Ε.Ε.
  • v. Κρατά ενήμερους τους εκπροσώπους σε Ι.Α.Ε.Ε. και Ε.Α.Ε.Ε. για τα θέματα που τους αφορούν, όπως και ενημερώνεται πλήρως και εγγράφως από αυτούς για όλα τα σχετικά θέματα.
   Το ίδιο πρόσωπο δεν μπορεί να υπηρετήσει στη θέση του Προέδρου περισσότερο από δύο (2) συνεχείς θητείες.

(β) Αντιπρόεδροι:

  • i. Εχουν την αρμοδιότητα να αντικαθιστούν τον Πρόεδρο στα καθήκοντά του, όποτε αυτός απουσιάζει ή κωλύεται, μετά από συνεννόηση με τον Πρόεδρο και μετά από Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής. O Πρόεδρος μπορεί να αναθέσει στους Αντιπροέδρους ορισμένα από τα καθήκοντά του, μετά από σύμφωνη γνώμη της Εκτελεστικής Επιτροπής.
  • ii. Προεδρεύουν εκ περιτροπής στις συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής, όποτε ο Πρόεδρος απουσιάζει από τη συνεδρίαση.

(γ) Γενικός Γραμματέας

  • i. Είναι ο Προϊστάμενος του γραφείου του ΕΤΑΜ και υπεύθυνος για την καλή του λειτουργία.
  • ii. Μεριμνά για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Επιτροπής και της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και της αλληλογραφίας.
  • iii. Τηρεί το μητρώο των μελών του Ε.Τ.Α.Μ.
  • iv. Κρατά ενήμερο τον Πρόεδρο και την Εκτελεστική Επιτροπή για όλα τα ανωτέρω θέματα.

(δ) Ταμίας

  • i. Μεριμνά για την είσπραξη πόρων και την τήρηση των παραστατικών
  • ii. Εισηγείται στην ΕΕ θέματα που συνεπάγονται δαπάνες.
  • iii. Τηρεί τα από το νόμο επιβαλλόμενα φορολογικά βιβλία και στοιχεία.

(ε) Εθνικοί Εκπρόσωποι

  • i. Εκλέγονται όπως ορίζει το άρθρο 5γ. Συμμετέχουν στις συνεδριάσεις των Οργάνων και τις δραστηριότητες των αντιστοίχων Διεθνών Οργανισμών με γνώμονα την προαγωγή της επιστήμης, την προώθηση των συνεργασιών και την αξιοποίηση του ελληνικού ανθρωπίνου δυναμικού στις ομάδες εργασίες και λοιπές δραστηριότητες των οργανισμών αυτών και δεσμεύουν το ΕΤΑΜ έναντι των με την συνυπογραφή του Προέδρου της Ε.Ε. του ΕΤΑΜ.
  • ii. Ενημερώνουν άμεσα τα όργανα ( Γενική Συνέλευση και Εκτελεστική Επιτροπή ) του ΕΤΑΜ για οτιδήποτε αφορά τους αντίστοιχους Διεθνείς Οργανισμούς, η μετά των οποίων αλληλογραφία γίνεται, όπως προβλέπει το άρθρο 6.5 (α) iv.
  • iii. Με τη λήξη της θητείας τους υποβάλλουν στην Εκτελεστική Επιτροπή απολογισμό του έργου τους σε συνάρτηση με το έργο των αντιστοίχων Διεθνών Οργανισμών.
   Ο απολογισμός αυτός κοινοποιείται στην Γενική Συνέλευση και συζητείται πριν από την εκλογή του νέου εθνικού εκπροσώπου.
  • iv. Μπορούν να παρίστανται στις συνεδριάσεις της Ε.Ε. χωρίς δικαίωμα ψήφου.
   Αποτελεί ασυμβίβαστο η ιδιότητα του Προέδρου της Ε.Ε. και του Εθνικού Εκπροσώπου

Αρθρο 7ο

Πόροι – Έσοδα του Ε.Τ.Α.Μ.
Πόροι του ΕΤΑΜ για την πραγμάτωση των σκοπών του είναι :

 • (α) Οι συνδρομές των μελών του.
 • (β) Η συμβολή του Τ.Ε.Ε. σε χώρους γραφείου, διάθεση γραμματειακής υποστήριξης (αναλώσιμα, προσωπικό κλπ), συνδρομές συμμετοχής Ε.Τ.Α.Μ. στις Διεθνείς Επιστημονικές Ενώσεις
 • (γ) Τυχόν επιχορηγήσεις από την Ελλάδα ή το εξωτερικό, περιλαμβανομένων και αυτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • (δ) Τυχόν χορηγίες μελών του ή τρίτων.

Αρθρο 8ο

Εκτελεστική Επιτροπή εξουσιοδοτείται να συντάξει Κανονισμό Λειτουργίας του Τμήματος μέσα στο πλαίσιο του παρόντος Καταστατικού και του Νόμου.

Αρθρο 9ο

Διάλυση του Ε.Τ.Α.Μ. – Περιουσία
Το σωματείο λύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με πλειοψηφία τουλάχιστον 4/5 των παρόντων μελών, η οποία πρέπει να υπερβαίνει επίσης την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Ε.Τ.Α.Μ., κατά τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
Η σχετική πρόταση πρέπει να έχει υποβληθεί τουλάχιστον έξι (6) μήνες νωρίτερα.
Ο τελευταίος Γενικός Γραμματέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί σε απογραφή του ενεργητικού και σε παράδοση στη Διοίκηση του Τ.Ε.Ε. των αρχείων, της σφραγίδας και όλων των περιουσιακών στοιχείων του ΕΤΑΜ.
Σε περίπτωση λύσης του σωματείου ορίζεται εκκαθαριστής με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
Σε περίπτωση αδυναμίας λήψης της σχετικής απόφασης, η εκκαθάριση διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα ή με ορισμό εκκαθαριστή από το δικαστήριο. Σε περίπτωση που μετά την λύση και εκκαθάριση του σωματείου υπολείπονται περιουσιακά στοιχεία, αυτά με επιλογή και επιμέλεια του εκκαθαριστή δωρίζεται σε νομικά πρόσωπα με παρόμοιους σκοπούς και δραστηριότητες με αυτούς του σωματείου.

Αρθρο 10ο

Για κάθε διαφωνία ή διένεξη μεταξύ των μελών του σωματείου ή μεταξύ των μελών και του σωματείου ως προς την εφαρμογή και ερμηνεία διατάξεων του παρόντος, αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

Αρθρο 11ο

Τελικές διατάξεις
Η πρώτη Εκτελεστική Επιτροπή απαρτίζεται από τα ακόλουθα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη :

(α) Τακτικά μέλη

  1. Αναγνωστόπουλος Σταύρος
  2. Βαγγελάτου Ολυμπία
  3. Βέττας Παναγιώτης
  4. Καρύδης Παναγιώτης
  5. Πενέλης Γεώργιος
  6. Τάσιος Θεοδόσιος
  7. Φαρδής Μιχάλης

(β) Αναπληρωματικά μέλη

  1. Κόλιας Βασίλειος
  2. Κάππος Ανδρέας
  3. Αμπακούμκιν Βίκτωρ
  4. Βλάχος Ιωάννης

Έργο της προσωρινής Ε.Ε. είναι η νόμιμη σύσταση του σωματείου, η δημοσιοποίηση της ίδρυσης του Ε.Τ.Α.Μ. για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής μελών του Ε.Τ.Α.Μ., η εξέταση και απόφαση επί των αιτήσεων αυτών, η σύνταξη Κανονισμού Λειτουργίας, καθώς και η προκήρυξη και διεξαγωγή εκλογών του Ε.Τ.Α.Μ., παράλληλα με την άσκηση των προβλεπομένων από το παρόν καταστατικό αρμοδιοτήτων της.
Η διάρκεια ολοκλήρωσης του έργου της προσωρινής Ε.Ε. ορίζεται σε ένα έτος, μετά την έγκριση του παρόντος Καταστατικού από την αρμόδια Δημόσια Αρχή.
Το παρόν Καταστατικό αποτελούμενο από έντεκα (11) άρθρα υπεγράφη σήμερα, από τους ιδρυτές στην Αθήνα ως ακολούθως:

Αθήνα 24 Aπριλίου 2002

ΟΙ ΙΔΡΥΤΕΣ
Ακολουθούν oι υπογραφές των 42 ιδρυτικών μελών
Το ανωτέρω καταστατικό εγκρίθηκε δυνάμει της 4377/2002 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και καταχωρήθηκε με αυξ. αρ. 24064 στο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Αθήνων.

Ο Πρόεδρος                                                                                        Ο Γραμματέας

Κ. Πιτιλάκης                                                                                         Α. Σέξτος